ติดต่อเรา

บริษิท ไฮเดรกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
59/321 ซ.อาคารพิบูลวัฒนา ถนนพระราม 6
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัทพ์: (662) 270-0242
แฟกซ์: (662) 271-2746

 ดาวน์โหลดแผนที่

   ติดต่อ  
 ฝ่ายบัญชี  ฝ่ายจัดซื้อ  ฝ่ายขาย
 account@hydrexinter.com    purchase@hydrexinter.com    sales@hydrexinter.com
 วิศวกร    ช่าง    ฝ่ายบุคคล
 engineer@hydrexinter.com    technical@hydrexinter.com    personal@hydrexinter.com

ที่อยู่ 
59/321 ซ.อาคารพิบูลวัฒนา ถนนพระราม 6
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร. 10400 
โทรศัพท์ 
(662) 270-0242
แฟกซ์ 
(662) 271-2746