บริการ-ขอบข่ายของ บริษัท ไฮเดรกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ปัจจุบัน บริษัท ไฮเดรกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีขอบข่ายการทำงานด้านต่างๆ ดังนี้
 ดาวโหลดเอกสารขอบข่าย

   ขอบข่าย  
1. ประกอบกิจการการผลิต จำหน่ายปลีกและส่ง นำเข้า ส่งออก ค้าหรือเป็นตัวแทนในการซื้อขายสินค้าประเภท เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องกล เครื่องทุ่นแรง เครื่องเหล็ก เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องอิเลคทรอนิคส์ เครื่องมือเครื่องใช้ ส่วนประกอบ อุปกรณ์และอะไหล่ที่ใช้ในงานด้านการรับเหมาก่อสร้าง งานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า งานด้านวิศวกรรมจักรกล งานด้านสถาปัตยกรรมและ การตกแต่งงานด้านการทำความสะอาดการขจัดของเสียและการควบคุมทาง
2. รับออกแบบซ่อม สร้าง ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง บำรุงรักษา เช่า และให้เช่า รวมตลอดทั้งบริการในการให้คำปรึกษานำเกี่ยวกับสินค้าเครื่องมือ เครื่องใช้ตลอดจนอุปกรณ์ และอะไหล่ที่ใช้ในกิจการตามที่ระบุมา ในวัตถุประสงค์ข้อ (1)
3. ประกอบกิจการออกแบบ เขียนแบบ สถาปนิก และรับเหมาก่อสร้างอาคาร บ้านเรือน เขื่อน สถานีระบายน้ำ และการก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีสภาพคล้ายกัน ให้คำปรึกษาปัญหาในงานก่อสร้างต่าง ๆ รับซ่อมแซมต่อเติมส่วนต่าง ๆ ของอาคารรวมตลอดทั้ง การติดตั้งไฟฟ้า น้ำประปา ท่อระบายน้ำเสีย
4. ดำเนินงานเกี่ยวกับการค้นคว้า สำรวจ งานด้าน สถานีสูบน้ำ เขื่อน ประตูระบายน้ำ และอื่น ๆ ที่มีสภาพคล้าย ๆ กัน
5. ซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า ขายฝาก แลกเปลี่ยน อุปกรณ์หรือสินค้าหรือทรัพย์สินใด ๆ ที่บริษัทได้มา หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัทโดยอยู่ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายไทย
6. กู้ยืมเงิน และออกตั๋วและเอกสารเป็นหลักฐานแห่งหนี้และความรับผิดชอบอื่น ๆ เป็นครั้งคราวเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัทและจำนอง จำนำ หรือก่อให้เกิดภาระผูกพันใด ๆ
7. ติดต่อกระทรวง ทบวง กรม หน่อยราชการ เทศบาลหรือท้องถิ่นเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ใด ๆ เพื่อนให้ได้มาซึ่ง สิทธิ กรรมสิทธิ์ ใบอนุญาต หรือสิทธิพิเศษใด ๆอันจำเป็นในการดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ฯหรือที่บริษัทฯเห็นว่าได้สิทธิพึงจะมา
8. ค้ำประกันหรือรับประกันอุปกรณ์ สินค้า หรืองานก่อสร้างที่ทางบริษัทได้ดำเนินการ
9. ประกอบกิจการการจัดโครงการ และปฏิบัติของงานวิศวกรรม
10. จัดหาผู้เชี่ยวชาญ และรับแก้ปัญหาทางวิศวกรรม ได้แก่การ ปรับปรุงในการใช้วัตถุดิบ
11. ประกอบกิจการทำการสำรวจ ประเมินคำนวณ ออกแบบ และรายละเอียดเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรมทุกประเภท
12. ทำการประมูล ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน หรือจัดหาสินค้าตามวัตถุประสงค์ของบริษัท แก่ นิติบุคคล และ หน่วยราชการ
13. ทำการจัดหา ติดตั้งเครื่องจักรกล เครื่องยนต์ เครื่องทุ่นแรง เครื่องใช้ไฟฟ้าแก่ บุคคล นิติบุคคล องค์การ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยราชการต่าง ๆ

ที่อยู่ 
59/321 ซ.อาคารพิบูลวัฒนา ถนนพระราม 6
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร. 10400 
โทรศัทพ์ 
(662) 270-0242
แฟกซ์ 
(662) 271-2746 

ติดต่อเรา