ผลิตภัณฑ์

   แคลตาล็อคผลิตภัณท์  
 Pumps (Ideal)
 BOMBAS IDEAL - ARS  [ดาวน์โหลด]
 BOMBAS IDEAL - CP  [ดาวน์โหลด]
 BOMBAS IDEAL - RNI  [ดาวน์โหลด]
 BOMBAS IDEAL - SVA  [ดาวน์โหลด]
 BOMBAS IDEAL - V  [ดาวน์โหลด]
 BOMBAS IDEAL - VA VHC  [ดาวน์โหลด]
 Vertical Pumps (SUZER)
 SUZER-JM  [ดาวน์โหลด]
 SUZER-JP  [ดาวน์โหลด]
 SUZER-JT  [ดาวน์โหลด]
 Aculator and sluicegate
 Centork Aculator  [ดาวน์โหลด]
 Sluicegate  [ดาวน์โหลด]
 Fabric Expansion joint (KE - KE-Burgmann)
 Engineering Manual  [ดาวน์โหลด]
 FLEX-GEN  [ดาวน์โหลด]
 FLUACHEM Brochure  [ดาวน์โหลด]
 Inquiry Data Sheet  [ดาวน์โหลด]
 Metallic Expansion Joint (KE - Burgmann)
 FCCU-EJ  [ดาวน์โหลด]
 Inquiry Data Sheet  [ดาวน์โหลด]
 Metal expansion joint  [ดาวน์โหลด]
 Technical Catalog  [ดาวน์โหลด]
 Rubber Expansion joint (KE - Burgmann)
 Inquiry Data Sheet  [ดาวน์โหลด]
 KE-Masterflex  [ดาวน์โหลด]

ที่อยู่ 
59/321 ซ.อาคารพิบูลวัฒนา ถนนพระราม 6
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร. 10400 
โทรศัทพ์ 
(662) 270-0242
แฟกซ์ 
(662) 271-2746 

ติดต่อเรา